ANKARA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Proje İl Değerlendirme Ve Kalite Birimi

GÜNCELLENME TARİHİ: 08/06/2017

Proje İl Değerlendirme ve Kalite Birimi Görev ve Yetkileri;

 1. Projelerde Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğünü temsil etmek, tanıtmak.

 2. Proje programları konusunda açık olan Hibe ve duyuruları takip ederek yeni ortaklıklar için irtibat halinde bulunmak.

 3. Müdürlüğümüze bağlı Şube Müdürlükleri ve Birimlerin, proje teklifleri ve başvuru süreçlerinde ihtiyaç duydukları danışmanlık desteğini vermek, şubelerin proje tekliflerini değerlendirip makam onayına sunmak, ön onayı verilen projeleri bildirmek ve başvuru sürecinde dış kurumlarla koordinasyonu sağlamak.

 4. Diğer kurum ve kuruluşlardan gelen proje ortaklığı tekliflerinin ön değerlendirmesini yaparak bilgi notu hazırlamak ve makam onayına sunmak.

 5. Projelerde koordinatör olan kuruluşlara, talepleri doğrultusunda ortaklık etmek.

 6. Müdürlük personeline, gerektiğinde güncel ve ileri proje eğitimlerinin verilmesini planlamak ve sağlamak, Proje çalışmalarını geliştirmek amacıyla personelin proje konusunda farkındalığını artırmak ve bilgilendirmek maksatlı Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimleri ve diğer ilgili eğitimleri vermek, eğitim hizmeti alımı için çalışmalar yapmak.

 7. Halk Sağlığı Müdürlüğü Stratejik İl Faaliyet Planını yıllık olarak hazırlamak ve planlanan faaliyetlerin gerçekleşme durumunu aylık dönemler halinde raporlayarak; Stratejik İl Faaliyet Sitesine giriş yapmak.

 8. İl Sağlık Müdürlüğünden talep edilen Müdürlüğümüz görev alanlarıyla ilgili il veri setlerini (istatistikler ve brifing) ilgili Şube Müdürlükleri/Birimler ile işbirliği içerisinde hazırlamak, dosyalamak ve İl Sağlık Müdürlüğüne göndermek.

 9. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından talep edilen Müdürlüğümüz görev alanına giren  İl Değerlendirme Sunumlarını, ilgili Şube Müdürlükleri/Birimler ile işbirliği içerisinde 6 aylık dönemler halinde hazırlamak ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na göndermek.

 10.  Yıllık İzleme-Değerlendirme ve Denetim Planı koordinasyonunu yapmak, Denetim Planı Oluru almak, İlgili Şube Müdürlüklere/Birimlere bildirmek.

 11. Halk Sağlığı Müdürü performans değerlendirmeleri kapsamında Müdürlüğümüze ait “Verimlilik Karnesi” hazırlamak ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na göndermek.

 12. Ayda iki defa olmak üzere düzenlenen Koordinasyon ve İstişare Toplantısı için Müdürlüğümüz gündem önerilerini hazırlamak ve İl Sağlık Müdürlüğüne bildirmek, toplantıya katılım için gerekli koordinasyonu yapmak ve toplantıda alınan kararları yöneticilere ve ilgili birimlere bildirmek.

 13. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından koordine edilen Valilik Makamında gerçekleşen haftalık Olağan Sağlık Grup Toplantısı için Şube Müdürlüğümüz ve Birimlerimizden Gündem Önerilerini hazırlamak.

 14. Aylık “Kriz Koordinasyon İcap Listesi” hazırlamak ve ilgili kişilere tebliğ etmek.

 15. Müdürlüğümüze bağlı Şube Müdürlükleri/Birimlerin Haftalık Faaliyet raporlarını dosyalamak, One-Note programına aktarmak ve  Müdürlük makamına iletmek.

 16. Müdürlüğümüzün resmi e-posta adresi (ankara.hsm@saglik.gov.tr) günlük olarak takip edip, gerekli işlemleri yapmak.

 17.  Kalite Birimi, kalite yönetimi sistemi çalışmalarında Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun ihtiyaçları doğrultusunda çalışma usul ve esaslarını belirlemek. Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek/yürütülmesini sağlamak.

 18. Kalite Birimi görev alanına giren konularda her türlü gelişmeyi takip etmek üzere yerli ve yabancı seminer, konferans, kongre gibi her türlü eğitim etkinliklerine katılmak, güncel ve mesleki yayınları izlemek ve gelişmeleri ilgili şube/birimlere duyurmak.

 19. Kalite Birimi kaliteli ve verimli sağlık hizmeti sunumuna yardımcı olmak, hizmetleri sürekli iyileştirmek, hizmet kalitesinin analiziyle elde edilen verileri ilgili birimlere iletmek, kalite faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili kurum içi organizasyonu sağlamak, ekip ve sorumluları belirlemek, çalışma yöntem ve prensiplerini oluşturmak üzere, ilgili usul ve esasları düzenlemek.

 20. Kalite Birimi, Müdürlük personelinin ihtiyacı doğrultusunda, kalite yönetim sistemi eğitimlerini planlar, kalite ile ilgili yürütülen tüm çalışmaların, eğitimlerin ve diğer her türlü faaliyetin kayıtlarını tutulması, kalite çalışmaları ile ilgili yazışmaların yürütülmesi ve Şube/Birimlerde kullanılan dokümanların takibini yaparak gerektiğinde güncellenmesini ve yeniden düzenlenmesini sağlamak.

 21. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan Halk Sağlığı Yönetim Sistemine Müdürlüğümüze ait ‘’İyileştirme Alan Takip Kart’’ları oluşturmak ve bu kartların sisteme girişini ve takibini yapmak.

 22. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.