ANKARA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Ruh Sağlığı Programları Şubesi

GÜNCELLENME TARİHİ: 08/06/2017

Ruh Sağlığı Programları Şube Müdürlüğü Görev Ve Yetkileri;

 1. Yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.

 2.  Hizmetlerin gerçekleştirilmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.

 3.  Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinin birinci basamak sağlık hizmetleriyle verilmesi, bütünleştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamak.

 4. Kronik ruhsal bozuklukların birinci basamak ağırlıklı olmak üzere ikinci basamak ve üçüncü basamakta tanı, tedavi ile izlemelerinin ve psikososyal rehabilitasyon programlarının geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek.

 5. Toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerinin koordinasyonu, çalışacak personele yönelik eğitim modüllerinin hazırlanması ve uygulanması faaliyetlerini yürütmek.

 6. Damgalama ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik savunuculuk faaliyetleri yürütülmesi konusunda çalışmalar yapmak.

 7. İntiharı azaltmak ve intiharı önleme konusunda farkındalık oluşturulması için çalışmalar yürütmek.

 8. Otizm sperktrum bozuklukları gibi çocukluk çağında başlayan kronik ruhsal bozukluklar konusunda erken tanılama-tedavi-rehabilitasyon hizmetleri için spesifik programlar geliştirmek.

 9. Çocuk izlem merkezi uygulamalarının yaygınlaştırılması, personel eğitimi de dahil olmak üzere kapasite arttırma faaliyetlerini yürütmek.

 10. Toplumda çeşitli kuruluşlarda ve işyerlerinde mobbingin önlenmesine yönelik faaliyetler yürütmek.

 11. Kadına karşı şiddete ve aile içi şiddete yönelik ruh sağlığı çalışmalarını, eğitim ve kapasite arttırma faaliyetlerini yürütmek, kadın izlem merkezleri ile ilgili çalışmaları yapmak.

 12. Koruyucu ruh sağlığının iyileştirilmesi için, halkın ve sağlık personelinin eğitim çalışmalarını yürütmek.

 13. Koruyucu ruh sağlığının iyileştirilmesi için, eğitici ve yol gösterici afiş, broşür, kitapçık, kısa film vb. eğitim materyalleri geliştirmek.

 14. Koruyucu ruh sağlığının iyileştirilmesi için, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları vb. kuruluşlarla beraber çalışmalar yürütmek.

 15. Çocuk ihmal ve istismarı ile mücadele, çocukların ruh sağlığının korunması hakkında çalışmalar yapmak.

 16. Ruh sağlığı hizmetleri ile ilgili olarak eğitici ve yol gösterici, farkındalığı sağlayıcı etkinlikler düzenlenmek.

 17. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak