ANKARA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

İnsan Kaynakları Şubesi

GÜNCELLENME TARİHİ: 08/06/2017

İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Görev ve Yetkileri;

 1. İl’de Müdürlüğe bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personelin atama, nakil ve geçici görevlendirme işlemlerini yapmak.

 2. Personelin İl, İlçe ve birim bazında dağılımlarına ait kayıtları tutarak, kadro standartları çerçevesinde kadro unvan ve niteliklere göre istihdamı sağlamak, izlemek ve ileriye yönelik planlamalar yapmak.          

 3.  Aile hekimliği uygulaması kapsamında münhal aile hekimliği pozisyonlarını tespit etmek, başvuruları kabul etmek, evrak kontrolünü ve hizmet puanlarına göre sıralamalarını yapmak, yerleştirme İşlemlerini Bilgi İşlem İstatistik Şube Müdürlüğü ve Aile Hekimliği Uygulama Şube Müdürlüğü ile Birlikte yürütmek.

 4. Aile hekimliği uygulaması kapsamına geçen personelin atama işlemlerini yürütmek.

 5. Aile hekimliğine yerleştirmesi yapılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının sözleşmelerini hazırlamak, ücretsiz izin onaylarını almak ve takibini yapmak.

 6. İşçi ve sözleşmeli çalıştırılacak personele ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek.

 7. Müdürlük personelinin görevden alma ve göreve iade işlemlerini yürütmek.

 8. Personel kayıtlarını sürekli güncellemek, ilgili şube müdürlüklerine ve Kuruma bildirimini yapmak.

 9. Kurum emirlerini yerine getirmek ve ilgili şube müdürlüklerine ulaşmasını sağlamak.

 10. Çalışan veya emekli olarak görevinden ayrılan personel ile istifaen veya müstafi sayılarak görevinden ayrılan personelin Hususi Damgalı Pasaport alma işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben belge düzenlenmesi

 11. İl’de Müdürlüğe bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personelin terfi, emeklilik ve diğer özlük hakları ile ilgili hizmetlerini yürütmek.

 12. Sendikalarla  ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

 13. Personelin  mal bildirimlerini zamanında vermesini sağlamak.

 14.  Personelin  hizmet puanı itirazlarını değerlendirmek ve düzenlemek.

 15.  Personelin, her türlü izin ve hastalık raporlarıyla ilgili işlemlerini yürütmek ve gerekli kayıtlarını tutmak.

 16. İlgili şahıs ve şube müdürlükleriyle işbirliği içerisinde personelin oryantasyon eğitimi ve toplu, ferdi veya kurumsal hizmet içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak, bu plan ve programın gerçekleşmesini sağlamak.

 17. Aday  memur eğitimi ve asalet işlemlerini yapmak.

 18. Özlük  evraklarının bulunduğu dosyaları saklamak üzere arşiv oluşturmak ve arşiv işlemlerini yürütmek.

 19. İl’de  ikamet edenlere Devlet Hizmet Yükümlülüğü atamalarının tebligatını yapmak.

 20.  İlde çalışan tüm personelin ceza ve ödül evraklarını ÇKYS sistemine işlemek ve Kuruma bildirimini yapmak.

 21. Tabiplerin  Asistanlık eğitiminden dolayı askerlik sevk tehir işlemlerinin yapılması.

 22. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.