ANKARA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Aile Hekimliği Uygulama Şubesi

GÜNCELLENME TARİHİ: 08/06/2017

Aile Hekimliği Uygulama Şube Müdürlüğü Görev ve Yetkileri;

 1. Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek.

 2. Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.

 3. Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak, aile sağlığı merkezlerinin ve aile hekimliği birimlerinin açma, kapama ve yer değiştirme işleri ile ilgili çalışmalarını yapmak.

 4. Aile hekimliği yerleştirme işlemlerini ve yetkilendirilmiş aile hekimliği ile ilgili işlemleri yürütmek.

 5. Aile hekimlerinin hizmet verdiği mekânların asgari fiziki ve teknik şartlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi faaliyetlerini yürütmek.

 6. Gezici ve yerinde sağlık hizmeti sunulacak bölgeler ile ilgili taleplerin değerlendirilmesi ve onaylanması faaliyetlerini yürütmek.

 7. Aile hekimlerinin vereceği sağlık hizmetinin nitelik ve niceliğinin belirlenmesi ve güncellenmesi faaliyetlerini yürütmek.

 8. Aile sağlığı merkezi ve aile hekimliği birimlerinin gruplandırma işlemlerini planlamak, uygulamak ve itirazlarını değerlendirmek.

 9. Aile hekimliği uygulaması ile ilgili talepleri değerlendirmek.

 10. Aile sağlığı merkezlerinin isim değişikliği faaliyetlerini yürütmek.

 11. İl içi, il dışı ve yurt dışı göçlerde aile hekimliği birimlerine kişi kaydının yapılması sağlamak.

 12. Aile sağlığı merkezlerinin esnek mesai saati planını incelemek uygun ise onaylamak.

 13. Nüfus ve coğrafi yapı nedeniyle aile hekimine kayıtlı nüfusun düşük olduğu yerleri belirlemek.

 14. Aile Hekimliği uygulaması ile ilgili talepleri değerlendirmek,

 15. Aile Hekimliği uygulama modelinin geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, üretmek ve uygulamak

 16. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.