ANKARA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Yetkilendirilmiş Aile Hekimliği Uygulama Rehberi

GÜNCELLENME TARİHİ: 14/08/2017

             25.01.2013 tarih ve 28539 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği”nin  "Yetkilendirilmiş aile hekimleri” başlıklı 29. Maddesinde “(1) (Değişik ibare: RG-11/3/2015-29292) Aile sağlığı merkezleri dışında birinci basamak sağlık hizmeti veren; üniversiteler, askeri birlikler, hastaneler, kurum ve işyerlerinde yetkilendirilmiş aile hekimliği hizmeti verilebilir. Bu kurumlarda Kurumun öngördüğü eğitimleri almaları şartı ile herhangi bir suretle istihdam edilen hekimlerin talebi ve kurumlarının teklifi üzerine, valiliğin uygun görüşü ve Kurumun onayı ile kendi görev ve sorumluluk alanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla, aile hekimliği yetkisi verilir. Kurumlar bu Yönetmelikteki fiziki şartları ve teknik donanımı sağlamakla yükümlüdür. Yetkilendirilmiş aile hekimleri Kurum tarafından belirlenen hizmete özel sözleşmeyle göreve başlatılırlar. Yetkilendirilmiş aile hekimi, aile hekiminin yaptığı iş ve işlemleri yapmakla yükümlüdür. Yetkilendirilmiş aile hekimine de kişi kaydı yapılır.

(2) Yetkilendirilmiş aile hekimi, aile hekimliği görevi dışında kalan hususlarda kendi mevzuat hükümlerine tabidir.

(3) Üniversitelerin aile hekimliği anabilim dallarına ve aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren eğitim ve araştırma hastaneleri aile hekimliği klinik şefliklerine kendilerinin talebi ve kurumlarının teklifi üzerine yetkilendirilmiş aile hekimliği yetkisi verilir. Bu birimlerde görev yapan öğretim elemanları kendi görev ve sorumluluk alanları dışında da kişi kaydı yapabilirler.

(4) Yetkilendirilmiş aile hekiminden hizmet alanların aile hekimi seçme hakkı saklıdır.

(5) Aile hekimliği yetkisi verilmemiş olanlar, kurum ve işyerlerinde oluşacak acil durumlarda hastaya gerekli ilk müdahaleyi yapar ve gerekirse hastane acil servisine sevk ederek en kısa süre içerisinde aile hekimini bilgilendirir. Sevk, reçete ve rapor gerektiren acil hallerde kişiyi bilgilendirir ve bilgilendirme notu ile birlikte aile hekimine gönderir. Bu kişilerin aile hekimlerince takip edilmesi zorunludur.

          Bu rehber; ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde “Yetkilendirilmiş Aile Hekimliği Yetki Belgesi” almak için başvuru usullerini belirlemek, belgenin verilmesi ve kullanılması hakkında işleyişi kolaylaştırmak ve düzenli takibini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

  1.  Bu rehberde geçen;

            Bakanlık; Sağlık Bakanlığını,

            Valilik; Ankara Valiliğini,

            Müdürlük; Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğünü,

            Kurum; Yetkilendirilmiş aile hekimini istihdam eden kurum veya işyerini,

                        Yönetmelik; Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğini,

            Sözleşme Şartları Yönetmeliği; Aile Hekimliği Ödeme Ve Sözleşme Yönetmeliği,

            Yetki Belgesi; Yetkilendirilmiş Aile Hekimliği Belgesini,

            AHBS; Aile Hekimliği Bilgi Sistemini ifade eder.

  1. Bu rehber kapsam olarak, İlimizde yetkilendirilmiş aile hekimi olarak çalışmak isteyen kurum hekimlerini ve bunları istihdam eden kurumların uyacakları kuralları belirtmektedir.
  2. Yetki Belgesi, Sağlık Bakanlığı adına aile hekimliği birimlerinde çalışan sözleşmeli aile hekimleriyle paralel olarak yenilenecektir.
  3. Yetki belgesi için yapılan başvuruda; Kurum tarafından Ek-2’deki örneğe uygun olarak hazırlanan yazı ile Müdürlüğümüze müracaat edilecektir. Müracaat yazısına, yetkilendirilmiş aile hekimi olmak isteyen hekimin Ek-1’deki örneğe uygun olarak hazırlayarak kendi kurumuna vereceği dilekçesi, yetki belgesi talebinde bulunulan hekimin kurumunca onaylanmış nüfus cüzdanı fotokopisi, Aile Hekimliği Birinci Aşama Uyum Eğitimi Sertifikasının kurumunca onaylanmış fotokopisi, aile hekimliği hizmetlerinde kullanılacak yerin açık adresi ve ölçekli krokisi eklenecektir.
  4. Yetki belgesinin takip edecek yıl için kesintiye uğramadan yenilenmesini isteyen kurumların en geç Kasım ayı içerisinde, bir sonraki yıla ilişkin yetkilendirme taleplerini içeren belgeleri Halk Sağlığı Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
  5. Yetki belgesi düzenlenmesi için yapılan talepler, Müdürlüğümüz tarafından mevzuat çerçevesinde değerlendirilecektir. İşlemler, talep yazısının Müdürlüğümüz gelen evrak defterine kaydından itibaren 15 (onbeş) iş günü içerisinde sonuçlandırılarak ve yetki belgesi talep eden kuruma yazılı olarak bilgi verilecektir.
  6. Yetkilendirilmiş aile hekiminin yetki belgesi; 30/12/2010 tarih ve 27801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin (Değişik:RG- 16/04/2015-29328) 12. ,13. ve 14. maddesindeki hükümler çerçevesinde, Kurum ve yetkilendirilmiş aile hekiminin varsa gerekçeleri de göz önüne alınarak iptal edilebilir. İptal kararları Valilik Makamınca imzalanarak yürürlüğe girer.
  7. Kurum ve yetkilendirilmiş aile hekimi görevini Yönetmeliğin; başta 4, 5, 7, 9,23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29’uncu maddeleri olmak üzere Aile Hekimliği ile ilgili yürürlükteki mevzuatın ilgili maddelerine ve Bakanlık ve Müdürlüğün bunlarla ilgili talimatlarına uygun olarak yürütür. Aile hekimliği ile ilgili her türlü yönetmelik, talimat vs. düzenlemeye kurum ve yetkilendirilmiş aile hekimi de riayet etmek zorundadır.
  8.  “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği”nin 30 ve 31. Maddelerinde belirtildiği üzere; Yetkilendirilmiş aile hekimlerinin de, lisans hakları Bakanlığa ait olan veya Bakanlıkça belirlenip ilan edilen, standartlara haiz bir aile hekimliği bilgi sistemi yazılımı kullanmaları şarttır. Poliklinik kayıtları da dahil olmak üzere, hastalarla ilgili bütün kayıtlar Aile Hekimliği Bilgi Sistemine (AHBS) girilecektir. Yapılan kayıtlar aynı gün içinde ESK (Sağlık Bakanlığı Elektronik Sağlık Kaydı) veri havuzuna aktarılacaktır. Elektrik kesintisi vb. durumlarda jeneratör devreye girene kadar, veri kaybı yaşamamak için kesintisiz güç kaynağı (UPS), yedek batarya vb. metotlarla tedbir alınacaktır. İlgili mevzuat ve talimatlar gereği yazılı olarak tutulması gereken takip kartları vb. belgeler yazılı olarak da tutulmaya devam edilecektir.

10.  Reçete, rapor vb. belgelerde standart sağlanabilmesi açısından, AHBS’de bulunan reçete, istirahat raporu vb. bütün formlar, bu sistemde doldurularak yazıcıdan çıktı alınarak kullanılacaktır. AHBS’de bulunmayan formlar, ilgili veriler AHBS’ye kaydedilmek kaydıyla, elle doldurulabilecektir. Bunun için, AHBS’nin çalışabileceği bilgisayar yanında yazıcı, internet bağlantısı gibi donanımlar da bulunacaktır.

11.  Yetkilendirilmiş Aile Hekimliği hizmetinin verileceği merkezde; Mevzuat ve Sağlık Bakanlığı talimatları çerçevesinde aile hekiminin bulundurması gerekli tüm malzeme ve ilaçlar bulundurulacak, bu malzemelerin bedelleri kurumca karşılanacaktır. Yalnızca, koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında ücretsiz verilen aşı, kondom vb malzemeler yetkilendirme isteyen kurumun bağlı olduğu toplum sağlığı merkezi tarafından sağlanacaktır. 

12.  Aile hekimliği ile ilgili her türlü yönetmelik, talimat vs. düzenlemeye kurum ve yetkilendirilmiş aile hekimi de riayet etmek zorundadır.

13.  Personel, bina, demirbaş ve sarf malzeme vb. yetkilendirilmiş aile hekiminin görevini yerine getirebilmesi için gerekli giderlerin tamamını kurum sağlar. Valilik ve Müdürlüğün yetkilendirilmiş aile hekimi ve kurum ile istihdam, ücret ve gelir gider vb. konularda herhangi bir maddi ilişkisi bulunmamaktadır. Kurum ve yetkilendirilmiş aile hekimi Valilik ve Müdürlükten herhangi bir ücret talep edemez.

14.  Yetkilendirilmiş aile hekimlerinin, çalışma saatleri ve izinleri kurum ile olan istihdam ilişkisi hükümlerine tabidir. İzinli olduğu dönemlerde yerine kurumca hekim temin edilir. Yetkilendirilmiş aile hekimleri kendilerine yönelik olarak düzenlenen eğitimlere katılmak zorundadırlar.

15.  Kurum ve yetkilendirilmiş aile hekimi, müdürlük ve toplum sağlığı merkezleri tarafından yapılacak rutin ve rutin dışı denetimlerde gerekli kolaylığı sağlayacaktır.

16.  Yetki Belgesi verildikten sonra, durumunda değişiklik olan kurum ve hekimler 15 gün içerisinde durumu Halk Sağlığı Müdürlüğüne bildirecektir.

17.  Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave Müdürlüğümüzün web sayfasında ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle yetkilendirilmiş aile hekimliği talep edecek hekimlerin ve kurumların sitemizi düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur.

EKLER:

1-Yetkilendirilmiş Aile Hekimi İçin Örnek Dilekçe
2-Yetkilendirilmiş Aile Hekimliği Talep Eden Kurum İçin Yazı Örneği
3-Aile Hekimliği Yetki Belgesi Örneği

Bakanlığımız Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 10/08/2011 tarih ve 26024 sayılı yazısı ile 08.08.2011 tarih ve 25675 sayılı Makam Oluru ile onaylanan "Yetkilendirilmiş Aile Hekimliği Sözleşme Belgesi" için tıklayınız.

 

http://ailehekimligi.gov.tr/component/content/article/102-gorusler/2460-yetkilendirilmi-aile-hekimleri-konulu-resmi-yaz.html