ANKARA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Tüberküloz İl Koordinatörlüğü

GÜNCELLENME TARİHİ: 08/06/2017

Tüberküloz İl Koordinatörlüğü Görev ve Yetkileri;

 1. İldeki tüberküloz vakalarının takibini ve Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT. çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.

 2. Tüberküloz hastalığının kontrolüne yönelik verem savaş dispanserlerinin çalışmalarını izlemek, değerlendirmek ve koordine etmek.

 3. Tüberküloz kontrolünde çalışan sağlık personelinin, hasta ve yakınlarının ve halkın farkındalığının arttırılmasına yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek.

 4. Sağlık personelinin tüberkülozla ilgili hizmet içi eğitimlerinin yapılmasını sağlamak.

 5. Tüberküloz hastalarının takip ve tedavisinde yaşanabilecek uyumsuzluk durumlarının ve ilaca dirençli vakaların takibini yapmak ve yaptırmak.

 6. Görev alanı ile ilgili mobil tarama hizmetlerini ilgili birimlerle koordine etmek ve yürütmek.

 7. Tüberküloz vakalarının yönetimi ile ilgili veri tabanına ilişkin faaliyetleri yürütmek.

 8.  Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında yürütülen tüberküloz kontrol çalışmalarını izler ve değerlendirir. Aktif sürveyans programı çalışmaları kapsamında tüberküloz tanısı alan hastaların bildirimlerinin düzenli ve eksiksiz olarak yapılıp yapılmadığını takip eder ve il düzeyinde çalışmalar yürümek.

 9. Verem birimlerinin ihtiyaçlarını (ilaç, personel, evrak, araç, v.b.) ve il düzeyinde diğer sağlık kurum ve kuruluşları tarafından ihtiyaç duyulan antitüberküloz ilaçların miktarlarını belirler ve halk sağlığı müdürlüğü vasıtasıyla giderilmesine yönelik çalışmaları yürütmek.

 10. Bakanlığımızca temin edilerek tüberküloz hastalarının tedavilerinde ücretsiz kullanılmak üzere illere gönderilen antitüberküloz ilaçların amacına yönelik kullanılıp kullanılmadığını takip etmek.

 11. Elektronik Tüberküloz Yönetim Sistemine veri girişlerinin doğru, düzgün ve zamanında yapılmasını ve sisteminin il genelinde düzgün çalışması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.

 12. Kurumun talep ettiği istatistiki verilerin ve raporların zamanında ve eksiksiz olarak hazırlanmasını sağlamak.

 13. Kurum tarafından tüberküloz kontrol hizmetlerine yönelik verilen diğer hizmet ve görevleri yürütmek.

 14. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.