ANKARA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Sivil Savunma Birimi

GÜNCELLENME TARİHİ: 08/06/2017

Sivil Savunma Birimi Görev ve Yetkileri;

 1. Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek.

 2. Hizmetin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili birimle işbirliği içerisinde yapmak.

 3. Kurumun Sivil Savunma Planını hazırlamak.

 4. İlgililerle de işbirliği halinde planlanan işlerin gerçekleştirilmesini, değişiklik ve yeniliklerinin işlenmesini, gereğinde uygulanmasını takip ve tedbirini sağlamak.

 5. Sivil Savunma ekipleri teşkil ettirilerek eğitimlerini yaptırmak.

 6. Sivil Savunma hizmetleri, korunma hizmetleri, kurtarma hizmetleri ile takip ve harcamalarını, ödeneklerin bütçeye konulmasını, konuların sarf yerlerini teklif, tespit, takip ve harcamalarını yapmak.

 7. Kurum personelinden deprem, su baskınları, yangın vb. gibi olaylarda müdahale amacıyla acil yardım ve kurtarma ekipleri oluşturmak, oluşturulan personelin eğitimlerini öğretmen ve yardımcı personel aracılığıyla yaptırmak. Görev alan personellere eğitim ücretinin ödenebilmesi için gerekli ödeneklerin bütçeye konulmasını sağlamak ve harcamasını yapmak.

 8. Acil yardım ve kurtarma ekibinde görev verilen personel için özel şahsi teçhizatları ile ekip malzemelerini temin etmek ve bakımını yaptırmak, görevli personellerin eğitimlerinin alınmasını sağlamak.

 9. Olağanüstü ve savaş hallerinde uygulanmak üzere 24 saat çalışma planı hazırlamak (3 vardiya ) ve hazırlanan listeleri güncel halde bulundurmak.

 10. Bakanlar kurulunca; 12.08.2002 tarihinde kabul edilen ve Resmi Gazete’de yayımlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde, işyerinde gerekli yangın önleyici tedbirleri almak, aldırtmak, malzemelerini temin etmek, yangına ilk müdahale için kat görevlileri tespit ve teşkil etmek, görev verilen personelin eğitimlerini yaptırmak.

 11. Olağan üstü hal ve sefer halinde işlerin aksatılmayarak görevlerin yürütülebilmesi için sefer görevi verilmemesi gereken personelin erteleme istemlerini yapmak.

 12. Sivil Savunma mevzuat, yayın ve emirlerini devamlı suretle izlemek, incelemek ve gereklerinin daire, müessese ve fabrikalarda uygulanmasını teklif, tavsiye ve takip etmek.

 13. Özel Güvenlik Hizmetlerini koordine etmek.

 14. Kurum personelinin ve birim çalışanlarının yapılandırma ve uyum eğitimlerini planlamak ve gerçekleştirmek.

 15. Görevleriyle ilgili konularda ihale komisyon, muayene üyeliği yapmak.

 16. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak